För medlemmar

Kommande böcker

Under utgivning i skriftserien är monografin Under tidens yta – Om dykeriets historia av Carl Olof Cederlund, professor emeritus i marinarkeologi. Cederlund har använt ett tidigare ej beaktat arkivmaterial i Nordiska museets arkiv för att teckna en bild av hur det moderna dykeriet introducerades i Sverige på 1840-talet genom den svenske dykeripionjären, officeren och innovatören Anton Ludvig Fahnenhjelm (1807-1875). Cederlund sätter också in detta skede i sitt historiska sammanhang genom att redovisa den tidigare utvecklingen inom dykeriet, både i Sverige och utomlands. Bland annat skildras dykeri- och bärgningsverksamhet på äldre skeppsvrak, särskilt av örlogsfartyg, från 1600-talet. Ett tema är dykeri- och bärgningsverksamhet på 1600-talet på vraket efter det svenska örlogsskeppet Vasa, förlist 1628, samt planeringen av motsvarande på 1800-talet, vilket gör det möjligt att belysa den tidiga utvecklingen inom dykeriområdet och förändringar i detta.

Skriftseriens kommande utgivning omfattar även Vida Vatten. Berättelser om vatten, väder, sjö och hav av Sten Niklasson. Boken är en samling berättelser om vatten, väder, sjö och hav med populärvetenskapligt, kulturhistoriskt, sjöfartsorienterat och marintekniskt innehåll. Den vänder sig till läsare som söker kunskap, spänning, humor och färgrika personporträtt. Flera av kapitlen behandlar svenska förhållanden, fartyg och personer.

I skriftserien utges även antologin Is – på olika vis under redaktion av Kasper Westerlund och Nils Erik Villstrand vid Åbo Akademi. Redaktörerna lyfter fram att avsikten med antologin är att anlägga en rad kulturella perspektiv på is utgående från de tre nyckelbegreppen kunskap, möjlighet och utmaning. Det övergripande perspektivet är nordiskt och boken utgör ett bidrag till kryohistorien (cryohistory), det vill säga studiet av växelverkan mellan människan och den del av vattnet som uppträder i fast form – som is och snö – ur ett historiskt perspektiv. Skribenterna representerar universitet, museer och organisationer i Finland, Sverige och Norge. Antologin är ett resultat av webbinariet ”Is – på olika vis” som Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademi stod värd för i maj 2021.

En annan bok som kommer ut i skriftserien är Officerarna i svenska skärgårdsflottan 1756-1824 av Hans Norman, Esbjörn Larsson och Lars Otto Berg. Boken kommer att ha tre huvuddelar. Den första delen är en presentation av Arméns flotta, dess uppbyggnad, organisation och personalförhållanden. Den andra och mest omfattande delen innehåller biografiska uppgifter om skärgårdsflottans officerare samt dess vederlikar. Den tredje delen är en ingående förteckning över skärgårdsflottans alla fartyg ordnade efter de typer som konstruerats. Boken innehåller cirka 90 illustrationer i form av porträtt, bilder på fartyg, teckningar, målningar, kartor och skisser.

Som tidigare meddelats närmar sig utgivningen av historiken Sjömakt och sjöfolk – Svenska flottan under 500 år som har finansierats av Sjöhistoriska Samfundet som en del av firandet av Marinens 500-årsjubileum i år. I nedanstående stycken finns en kort sammanfattning av bokens innehåll:

I juni 2022 seglade ett antal inhyrda fartyg från Lübeck in i Slätbaken i Östergötland. Deras ankomst blev startskottet för den statliga svenska örlogsflottan. Under de 500 år som gått sedan dess har flottan verkat under de mest ombytliga förhållanden. Teknikskiften och föränderliga politiska landskap har tvingat fram anpassningar till ständigt nya förutsättningar.

I den här boken följer vi den svenska flottans utveckling över seklerna – en berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred. Den rymmer såväl klassiska sjöslag som konvojer, transporter och patrulleringar.

Fartygstyper passerar i revy: linjeskepp, monitorer, ubåtar och kustkorvetter. Alla utgör de sin tids svar på hur sjökrig förs mest effektivt. Berättelsen inrymmer även de människor som levt och verkat inom flottan som befäl, sjömän, varvsarbetare eller kartografer och även deras familjemedlemmar.

Sjömakt och sjöfolk är den första skildringen av den svenska örlogsflottans historia sedan 1940-talet och baseras på omfattande ny forskning. Stoffet återges livligt av historikerna AnnaSara Hammar och Lars Ericson Wolke, både med djup kunskap i marin historia.

Kommande evenemang