För medlemmar

Kommande böcker

Under utgivning i skriftserien är monografin Under tidens yta – Om dykeriets historia av Carl Olof Cederlund, professor emeritus i marinarkeologi. Cederlund har använt ett tidigare ej beaktat arkivmaterial i Nordiska museets arkiv för att teckna en bild av hur det moderna dykeriet introducerades i Sverige på 1840-talet genom den svenske dykeripionjären, officeren och innovatören Anton Ludvig Fahnenhjelm (1807-1875). Cederlund sätter också in detta skede i sitt historiska sammanhang genom att redovisa den tidigare utvecklingen inom dykeriet, både i Sverige och utomlands. Bland annat skildras dykeri- och bärgningsverksamhet på äldre skeppsvrak, särskilt av örlogsfartyg, från 1600-talet. Ett tema är dykeri- och bärgningsverksamhet på 1600-talet på vraket efter det svenska örlogsskeppet Vasa, förlist 1628, samt planeringen av motsvarande på 1800-talet, vilket gör det möjligt att belysa den tidiga utvecklingen inom dykeriområdet och förändringar i detta.

I skriftserien utges även monografin Stormaktsskärgård – marin landskapsarkeologi utmed farlederna mot Stockholm av marinarkeologen Niklas Eriksson. Boken behandlar farlederna in till Stockholm samt hur skärgården uppfattades och användes under stormaktstiden. Fokus ligger framför allt på de genomgripande förändringar av farlederna i såväl tekniskt som administrativt och fortifikatoriskt avseende som genomfördes under den undersökta perioden. Denna omgestaltade miljö utmed lederna dirigerade sjötrafiken och de människor som fanns ombord för statens beskyddande och beskattande syften.

Förutom det verk om Marinens historia som Samfundet ger ut för att markera Marinens femhundraårsjubileum under 2022, kommer medlemmarna även att få de två delarna av historiken Vår Marin 500 år som har beviljats tryckningsbidrag av styrelsen. Vår Marin 500 år beskrivs av utgivaren som ”Ett populärvetenskapligt praktverk om den svenska Marinens historia, dess människor, fartygs- och materielutveckling, organisation och förhållande till omvärldsutvecklingen, statsmakterna och samhället”.

Samfundet har nyligen beviljat bidrag till boken WASA – Den sista kvassen av Martin Ravani, Mathias Ravani och Susanne Ravanis. En kvass är en fiskebåt med en damm i lastrummet där fisken tas iland levande. Kvassarna användes för fiske på Skåne- och Hallandskusten där besättningen efter nätternas fiske landade fångsterna och saluförde färsk fisk vid kajen i orter som Helsingborg, Råå och Mölle. Boken berättar historien om hur kvassen WASA har använts för fiske och för andra ändamål under fartygets historia. Berättelsen illustreras med ett unikt äldre bildmaterial som har redigerats under arbetet med boken. Då författarna även är verksamma som båtbyggare är deras ambition med boken att få medel att totalrenovera WASA, som är det sista överlevande fartyget i sitt slag.

Kommande evenemang