För medlemmar

Kommande böcker

Nästa bok i Forum navales skriftserie är Sjödränkt. Spektakulär materialitet från havet. Författare är Simon Ekström. I boken undersöks det konkreta minnesarbete som följt i spåren av ett antal uppmärksammade sjöolyckor och bärgningar. Sex empiriska kapitel riktar in sig på lika många tillfällen då havet bokstavligt talat har utgjort en grav för många människor: från Vasas förlisning 1628 till Estonias undergång 1994. Fokus ligger på hur tragedierna har blivit hågkomna och tillgängliga i olika publika sammanhang. Utgångspunkten är den så kallade Per Braheolyckan utanför Hästholmen i Vättern 1918 och den senast inträffade händelsen är musealiseringen av det spaningsplan som påträffades i Östersjön hösten 2003, den länge försvunna DC-3:an. I ett avslutande kapitel diskuteras bokens övergripande tema mot bakgrund av historiska förskjutningar på museifältet med bäring på död och offentlighet.

En annan bok som kommer ut i skriftserien handlar om återskapandet av Ostindiefararen Götheborg. Författaren Joakim Severinsson behandlar hur han och andra medlemmar ur Marinarkeologiska Sällskapet 1984 startade dykningar på grundet Hunnebådan, där Götheborg förliste på 1700-talet. Detta ledde fram till att ett åttiotal dykare och volontärer kunde gräva ut och dokumentera det som återstod av vraket under perioden fram till 1993. Efter detta skede utvecklade gruppen idén att bygga en replica av det ursprungliga fartyget i storlek 1/1 och segla till Kina den traditionella vägen runt Afrika. Boken beskriver detta projekt i sin helhet och omfattar byggnation, teknik, färdigställande och provsegling, bemanning och säkerhet samt slutligen resan till Kanton vid Pärlfloden samt åter hem genom Suezkanalen. Denna beskrivning illustreras med ett rikt bildmaterial.

Under utgivning i skriftserien är även Under tidens yta – Om dykeriets historia av Carl Olof Cederlund, professor emeritus i marinarkeologi. Cederlund har använt ett tidigare ej beaktat arkivmaterial i Nordiska museets arkiv för att teckna en bild av hur det moderna dykeriet introducerades i Sverige på 1840-talet genom den svenske dykeripionjären, officeren och innovatören Anton Ludvig Fahnenhjelm (1807-1875). Cederlund sätter också in detta skede i sitt historiska sammanhang genom att redovisa den tidigare utvecklingen inom dykeriet, både i Sverige och utomlands. Bland annat skildras dykeri- och bärgningsverksamhet på äldre skeppsvrak, särskilt av örlogsfartyg, från 1600-talet. Ett tema är dykeri- och bärgningsverksamhet på 1600-talet på vraket efter det svenska örlogsskeppet Vasa, förlist 1628, samt planeringen av motsvarande på 1800-talet, vilket gör det möjligt att belysa den tidiga utvecklingen inom dykeriområdet och förändringar i detta.

I skriftserien utges även monografin Stormaktsskärgård – marin landskapsarkeologi utmed farlederna mot Stockholm av marinarkeologen Niklas Eriksson. Boken behandlar farlederna in till Stockholm samt hur skärgården uppfattades och användes under stormaktstiden. Fokus ligger framför allt på de genomgripande förändringar av farlederna i såväl tekniskt som administrativt och fortifikatoriskt avseende som genomfördes under den undersökta perioden. Denna omgestaltade miljö utmed lederna dirigerade sjötrafiken och de människor som fanns ombord för statens beskyddande och beskattande syften.

Förutom det verk om Marinens historia som Samfundet ger ut för att markera Marinens femhundraårsjubileum under 2022, kommer medlemmarna även att få de två delarna av historiken Vår Marin 500 år som har beviljats tryckningsbidrag av styrelsen. Vår Marin 500 år beskrivs av utgivaren som ”Ett populärvetenskapligt praktverk om den svenska Marinens historia, dess människor, fartygs- och materielutveckling, organisation och förhållande till omvärldsutvecklingen, statsmakterna och samhället”.

Den kommande utgivningen omfattar även Patrik Höglunds avhandling Skeppssamhället. Rang, roller och status ombord på örlogsfartyg under 1600-talet. Avhandlingen behandlar livet ombord på örlogsflottans större fartyg under 1600-talet. Utifrån arkeologiska och historiska källor preciserar avhandlingen vilka grupper som tjänstgjorde ombord, hur dessas villkor skiljde sig åt liksom hur status manifesterades och upprätthölls eller förlorades inom de olika grupperna.

Kommande evenemang

Samfundet planerar i skrivande stund att genomföra ett fysiskt kombinerat höstmöte och årsmöte den 5 oktober 2021. Ordinarie kallelse kommer att skickas ut senare men notera gärna datumet redan nu.