För medlemmar

Kommande böcker

Nästa bok i Forum navales skriftserie är Sjödränkt. Spektakulär materialitet från havet. Författare är Simon Ekström. I boken undersöks det konkreta minnesarbete som följt i spåren av ett antal uppmärksammade sjöolyckor och bärgningar. Sex empiriska kapitel riktar in sig på lika många tillfällen då havet bokstavligt talat har utgjort en grav för många människor: från Vasas förlisning 1628 till Estonias undergång 1994. Fokus ligger på hur tragedierna har blivit hågkomna och tillgängliga i olika publika sammanhang. Utgångspunkten är den så kallade Per Braheolyckan utanför Hästholmen i Vättern 1918 och den senast inträffade händelsen är musealiseringen av det spaningsplan som påträffades i Östersjön hösten 2003, den länge försvunna DC-3:an. I ett avslutande kapitel diskuteras bokens övergripande tema mot bakgrund av historiska förskjutningar på museifältet med bäring på död och offentlighet.

Under utgivning i skriftserien är även Under tidens yta – Om dykeriets historia av Carl Olof Cederlund, professor emeritus i marinarkeologi. Cederlund har använt ett tidigare ej beaktat arkivmaterial i Nordiska museets arkiv för att teckna en bild av hur det moderna dykeriet introducerades i Sverige på 1840-talet genom den svenske dykeripionjären, officeren och innovatören Anton Ludvig Fahnenhjelm (1807-1875). Cederlund sätter också in detta skede i sitt historiska sammanhang genom att redovisa den tidigare utvecklingen inom dykeriet, både i Sverige och utomlands. Bland annat skildras dykeri- och bärgningsverksamhet på äldre skeppsvrak, särskilt av örlogsfartyg, från 1600-talet. Ett tema är dykeri- och bärgningsverksamhet på 1600-talet på vraket efter det svenska örlogsskeppet Vasa, förlist 1628, samt planeringen av motsvarande på 1800-talet, vilket gör det möjligt att belysa den tidiga utvecklingen inom dykeriområdet och förändringar i detta.

I skriftserien utges även monografin Stormaktsskärgård – marin landskapsarkeologi utmed farlederna mot Stockholm av marinarkeologen Niklas Eriksson. Boken behandlar farlederna in till Stockholm samt hur skärgården uppfattades och användes under stormaktstiden. Fokus ligger framför allt på de genomgripande förändringar av farlederna i såväl tekniskt som administrativt och fortifikatoriskt avseende som genomfördes under den undersökta perioden. Denna omgestaltade miljö utmed lederna dirigerade sjötrafiken och de människor som fanns ombord för statens beskyddande och beskattande syften.

Förutom det verk om Marinens historia som Samfundet ger ut för att markera Marinens femhundraårsjubileum under 2022, kommer medlemmarna även att få de två delarna av historiken Vår Marin 500 år som har beviljats tryckningsbidrag av styrelsen. Vår Marin 500 år beskrivs av utgivaren som ”Ett populärvetenskapligt praktverk om den svenska Marinens historia, dess människor, fartygs- och materielutveckling, organisation och förhållande till omvärldsutvecklingen, statsmakterna och samhället”.

Den kommande utgivningen omfattar även antologin I Fred och Örlog – svensk och engelsk sjömakt genom seklerna. Boken är skriven av en grupp svenska och engelska sjöofficerare tillsammans med sjöhistoriska författare och forskare och fokuserar på de marina relationerna mellan Storbritannien och Sverige sedan 1522.

En annan bok med örlogshistoriskt tema som kommer ut i skriftserien är Med förstånd och styrka som utges av Kungliga Örlogsmannasällskapet för att uppmärksamma och högtidlighålla sällskapets 250-årsjubileum. Denna jubileumsbok kompletterar de tidigare utgivna jubileumsböckerna från 1921 (utgiven vid 150-årsjubileet) och 1971 (utgiven vid 200-årsjubileet) och beskriver sällskapets grundande och sällskapet av idag.

Kommande evenemang