Publiceringsbidrag

Sjöhistoriska samfundet ger, med hjälp av medel ur Sune Örtendahls stiftelse, publiceringsbidrag för böcker som är av svenskt, sjöhistoriskt intresse. Sådant stöd kan utgå till avhandlingar eller annan litteratur av vetenskaplig eller dokumentär karaktär. För en förteckning av hittills utgivna titlar med stöd från Sune Örtendahls stiftelse, se Forum navales skriftserie.

Stöd utgår ej för forskning, resor, litteratur mm.

Stödet utgår genom att Sjöhistoriska Samfundet utbetalar produktionsbidrag till annan utgivare. Boken kommer sedan att distribueras till Samfundets medlemmar och ingå i Forum navales skriftserie.

Ansökningar om publicering av manuskript eller produktionsbidrag ställs till

Sune Örtendahls stiftelse/ Sjöhistoriska Samfundet
Andreas Linderoth
E-post: linderotha@gmail.com

Till ansökan skall manuskript och kostnadsberäkning bifogas. Beslut om stöd fattas av Sjöhistoriska Samfundets styrelse. Sökande rekommenderas att vara ute i god tid med ansökan med hänsyn till aktuella sammanträdesdatum för styrelsen. Ytterligare information om detta ges av sekreteraren.

I samband med avtalet om tryckningsbidrag/produktionsstöd förbinder sig sökanden att tillse att överenskommet antal exemplar av boken levereras till Sjöhistoriska Samfundet och dess medlemmar enligt adresslista.

På bokens titelsida (eller motsvarande) anges ”Utges med stöd av Sjöhistoriska Samfundet och Sune Örtendahls stiftelse, samt ingår i Forum navales skriftserie som (aktuellt löpande nummer)”.

För ytterligare information tag gärna kontakt med Samfundets sekreterare eller ansvarig redaktör.