Publiceringsbidrag

Sjöhistoriska Samfundet ger, med hjälp av medel ur Sune Örtendahls stiftelse, publiceringsbidrag för böcker som är av svenskt, sjöhistoriskt intresse. Sådant stöd kan utgå till följande typer av publikationer:

1. Vetenskapliga skrifter som tar fram ny kunskap om sjöhistorien, särskilt den svenska.

2. Populärvetenskapliga skrifter som presenterar ny kunskap om sjöhistorien, särskilt den svenska.

3. Andra skrifter som inte har en direkt vetenskaplig karaktär men ändå behandlar sjöhistorien, särskilt den svenska. Det kan röra sig om till exempel sammanställningar av befintlig kunskap, återutgivning av äldre skrifter, biografier eller autobiografier.

Manuskripten granskas av oberoende experter, innan styrelsen tar ställning till bidrag och publicering. Kvalitetskravet är lika högt för alla tre kategorierna av manuskript när det gäller stringent och intresseväckande behandling av ämnet. Den ansökande bör i sin ansökan specificera vilken kategori som manuset tillhör.

Vid ansökan ska ett manus vara cirka 90-95 procent klart. Efter anonym granskning fattas beslut om beviljning/avslag på något av Sjöhistoriska Samfundets styrelsemöten. Ledtiden från ansökan till beslut är ungefär 2-3 månader. Granskaren/redaktörerna brukar ha synpunkter och för att få medel måste författarna göra erforderliga ändringar baserat på synpunkterna. Manuset får alltså inte tryckas förrän beslut är taget och de nödvändiga ändringarna är gjorda.

För en förteckning av hittills utgivna titlar med stöd från Sune Örtendahls stiftelse, se Forum navales skriftserie.

Stöd utgår ej för forskning, resor, litteratur mm.

Stödet utgår genom att Sjöhistoriska Samfundet utbetalar produktionsbidrag till annan utgivare. Boken kommer sedan att distribueras till Samfundets medlemmar och ingå i Forum navales skriftserie.

Ansökningar om publicering av manuskript eller produktionsbidrag ställs till

Sune Örtendahls stiftelse/ Sjöhistoriska Samfundet
Andreas Linderoth
E-post: linderotha@gmail.com

Till ansökan skall manuskript och kostnadsberäkning bifogas. Skriv också en kort beskrivning av boken, cirka 100 ord. Om bidrag beviljas kommer denna beskrivning att användas på Sjöhistoriska Samfundets hemsida för att informera medlemmarna om den kommande boken i Forum navales skriftserie. Beslut om stöd fattas av Sjöhistoriska Samfundets styrelse. Sökande rekommenderas att vara ute i god tid med ansökan med hänsyn till aktuella sammanträdesdatum för styrelsen. Ytterligare information om detta ges av sekreteraren.

I samband med avtalet om tryckningsbidrag/produktionsstöd förbinder sig sökanden att tillse att överenskommet antal exemplar av boken levereras till Sjöhistoriska Samfundet och dess medlemmar enligt adresslista.

På bokens titelsida (eller motsvarande) anges ”Utges med stöd av Sjöhistoriska Samfundet och Sune Örtendahls stiftelse, samt ingår i Forum navales skriftserie som (aktuellt löpande nummer)”.

För ytterligare information tag gärna kontakt med Samfundets sekreterare eller ansvarig redaktör.