Styrelsen

Sjöhistoriska Samfundets styrelse

Styrelsens ledamöter väljes vid årsmöte för två år, varvid halva antalet jämte ordföranden väljes ena året och de övriga det andra året. Se vidare Samfundets stadgar.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2019 är:

OrdförandeKommendör Bo Wallander
Vice ordförandeF.d. museichef Klas Helmerson
Skattmästare Sjöhistoriska SamfundetKommendörkapten Mikael Råman
Skattmästare Sune Örtendahls StiftelseKommendörkapten Mikael Råman
RedaktörProfessor Thomas Taro Lennerfors
Biträdande redaktörFil dr. Andreas Linderoth
Biträdande redaktörFil.dr. AnnaSara Hammar
Övriga ledamöterProfessor Leos Müller
 Fil dr. Ingvar Sjöblom
 Forskningssamordnare SMM Mirja Arnshav

Ambassadör (pensionerad) Lars Grundberg

Direktör Hans Christner
Sekreterare (utanför styrelsen)Fil.mag. Jenny Rosenius