Styrelsen

Sjöhistoriska Samfundets styrelse

Styrelsens ledamöter väljes vid årsmöte för två år, varvid halva antalet jämte ordföranden väljes ena året och de övriga det andra året. Se vidare Samfundets stadgar.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2017 är:

Ordförande Kommendör Bo Wallander
Vice ordförande F.d. museichef Klas Helmerson
Skattmästare Sjöhistoriska Samfundet Kommendörkapten Mikael Råman
Skattmästare Sune Örtendahls Stiftelse Kommendörkapten Mikael Råman
Redaktör Docent Thomas Taro Lennerfors
Biträdande redaktör Fil dr. Andreas Linderoth
Biträdande redaktör Fil.dr. AnnaSara Hammar
Övriga ledamöter Professor Leos Müller
Fil dr. Ingvar Sjöblom
Forskningssamordnare SMM Mirja Arnshav
Ambassadör (pensionerad) Lars Grundberg
Sekreterare (utanför styrelsen) Fil.mag. Jenny Rosenius