Forum navale 1970-1979

Forum navale 33, 1979

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Östergren, Margareta: Rättskipningen vid Stockholms eskader under 1700-talet. 5-32.

vagor

Forum navale 32, 1978

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Hammer, Kjølsen, Frits: Barrington’s svenske og danske togter til Östen. 5-12.

vagor

Forum navale 31, 1977

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

H:son-Eriksson: En stormig långresa med Fylgia1919-1920. 5-22, ill.

Glete, Jan: Svenska örlogsfartyg 1521-1560. Flottans uppbyggnad under ett tekniskt brytningsskede. Bilagor. 23-119.

Warnstedt, Christopher von: Distinktionstecknet för Tapperhet till Sjöss. 120-134, ill.

vagor

Forum navale 30, 1976

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Glete, Jan: Svenska örlogsfartyg 1521-1560. Flottans uppbyggnad under ett tekniskt brytningsskede. 5-74.

Östergren, Margareta: Några anteckningar om rättsväsendet vid örlogsflottan i början av 1700-talet. 75-85.

Hafström, Georg: Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström. En autobiografi. 86-90.

vagor

Forum navale 29, 1974

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Broomé, Bertil: Arne Forsell (1887-1974). 4-6, ill.

Grönstrand, Lars: Ankarspel i seglare. 7-27, ill.
Summary.

Warnstedt, Christopher von: Medaljer för Tapperhet till Sjöss. 28-129, ill.

vagor

Forum navale 28, 1973

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Webe, Gösta: Pehr Wilhem Cedergren. Skeppsgosse — skeppsbyggare — marinmålare. 4-62, ill.

Grisell, Bengt & Ahlberg, Sten: Riksnyckelns. 63-82, ill.

Örtendahl, Sune: Skildringar av svenskars upplevelser i utländsk tjänst. 83-95, ill.

vagor

Forum navale 27, 1972

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Ström, Åke V.: Flottans nya hem. Muskö örlogshamn i historisk belysning. 4-23, ill.

Jedeur-Palmgren, Gunnar: Skutefarten i Onsala före Skånska kriget. 24-41, ill.

Bjurling, Oscar: Stockholms och Sveriges sjöfart åren 1680-1692. 42-59.

Ahlström, Christian: Arkivforskning och sjöhistoria. Borstövraket — ett belysande exempel. 60-78, ill.

Bjerg, Hans Chr.: Svenske sømilitaere tegninger i det danske Rigsarkiv. 79-90, ill.

vagor

Forum navale 26, 1971

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Hammargren, Henning: Amiral Otto Lybeck — ett hundraårsminne. 4-21, ill.

Hamnström, Carl: En norrländsk hälsokur i slutet av 1600-talet. 22-24.

Ericsson, Christoffer H.: Porkala udde och Barösund år 1789. 25-53, ill.

Berg, Lars O.: Hovjaktvarvets farkoster 1800-1851. En tabellarisk framställning. 54-57.

Knafve, Bert: Segelsjöfarten i Kullabygden 1850-1900. 58-115, ill.

vagor

Forum navale 25, 1970

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Berg, Lars O.: Karolinsk flotta. Studier och tabeller. 3-85.

vagor