Stadgar för Sjöhistoriska Samfundet

Stadgar för Sjöhistoriska Samfundet

(senast ändrade vid extra årsmöte den 9 november 2011)

 • 1

Sjöhistoriska samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former.

För detta ändamål skall samfundet i mån av tillgångar bl a

 1. utgiva vetenskapliga undersökningar inom samfundets forskningsområde, meddelanden från samfundet, etc, samt publicera historiska urkunder;
 2. söka inom akademiska och andra forskarkretsar väcka ökad förståelse för och vidgad kontakt med sjöhistoriska arbetsuppgifter;
 3. genom föredrag, diskussioner m m stödja samarbetet mellan sjöhistoriskt intresserade;
 4. samarbeta med utländska samfund som har likartade syften;
 • 2

Medlemskap i samfundet erhålles för enskild person genom av styrelsen förrättat inval. Medlem erlägger till samfundet en årsavgift, som fastställes på årsmöte, dock att person under 25 års ålder må erlägga halv avgift.

Medlemskap för juridisk person (samfund/förening eller dyl.) erhålles genom av styrelsen förrättat inval. Juridisk person erhåller ej rösträtt vid årsmöte. Juridisk person äger rätt att till samfundets möten skicka två personer. Juridisk person erlägger dubbel medlemsavgift.

Den som önskar bli ständig medlem av samfundet erlägger till detsamma en gång för alla ett belopp av minst 15 årsavgifter. Ständigt medlemskap kan blott vinnas av fysisk person.

Den som önskar bli stödjande medlem erlägger till samfundet en årlig avgift på minst 5 gånger årsavgiften.

Till hedersledamot kan samfundet vid årsmöte på förslag av styrelsen kalla person, som inlagt synnerlig förtjänst om samfundets syften.

 • 3

Samfundets angelägenheter handhaves av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen skall bestå av en ordförande samt lägst 10 högst 16 övriga ledamöter.

Styrelsens ledamöter väljes vid årsmöte för två år, varvid halva antalet jämte ordföranden väljes ena året och de övriga det andra året. Då så befinnes nödvändigt med hänsyn till styrelsens utökande eller komplettering må ledamot undantagsvis väljas för ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och redaktör samt övriga funktionärer som befinnes erforderliga. Funktionerna som sekreterare och skattmästare kan alternativt, om årsmötet så beslutar, läggas ut till extern entreprenör.

Inom styrelsen finns ett arbetsutskott, som består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, skattmästaren, och redaktören och om erforderligt ytterligare en inom styrelsen vald ledamot.

Arbetsutskottet sammanträder på ordförandens kallelse.

Redaktören är ansvarig utgivare för samfundets publikationer. Styrelsen väljer två medlemmar som skall vara redaktören behjälpliga i ett redaktionsutskott.

Styrelsen må för behandling av viss fråga med sig adjungera även utanför densamma stående medlemmar av samfundet.

 • 4

Styrelsen åligger att inom ramen för till förfogande stående medel vidtaga de åtgärder som är ägnade att befordra samfundets syften eller i övrigt påkallas av dess stadgar; att utföra de beslut, som blivit av samfundet i enlighet med dess stadgar fattade; att handhava samfundets ekonomi; samt att utgiva och sprida samfundets publikationer.

 • 5

Skattmästaren ansvarar inför styrelsen för vården av anförtrodda medel. De medel som ej erfordras för löpande utgifter skall vara insatta i bank eller i annan sparform enligt styrelsens särskilda beslut. Styrelsen skall i det senare fallet besluta vilka förvaltningsregler som skall gälla för denna sparform.

Senast före utgången av februari månad varje år skall styrelsen för granskning till samfundets revisorer överlämna protokoll och räkenskaper för senast förflutna kalenderår samt de övriga handlingar revisorerna påfordrar.

Revisorerna skall före utgången av mars månad till styrelsen avlämna en till samfundet ställd revisionsberättelse.

 • 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Beslut fattas med enkel röstövervikt, dock att minst 4 sammanstämmande röster skall vara avgivna.

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som bestyrks av ordföranden, eller, vid förfall för ordföranden, av vice ordföranden.

 • 7

Samfundet skall sammanträda till årsmöte i april eller maj månad varje år samt till annat möte på dag, som av styrelsen bestämmes. Till årsmöte och annat möte skall kallelse genom posten delgivas medlemmarna minst 7 dagar innan sammankomsten skall äga rum.

Årsmöte skall hållas i Stockholm; övriga sammankomster må äga rum varhelst styrelsen finner lämpligt.

 • 8

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande att leda mötesförhandlingarna.
 3. Val av sekreterare att föra dagens protokoll.
 4. Val av två personer att jämte ordföranden bestyrka dagens protokoll;
 5. Mötets behöriga utlysande.
 6. Fastställande av föredragningslistan.
 7. Framläggande av styrelsens berättelse över verksamheten jämte balansräkning för senast förflutna kalenderår;
 8. Framläggande av revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattat;
 9. Beslut om budget och medlemsavgift.
 10. Fastställande av antalet ledamöter av styrelsen;
 11. Val av ordförande och ledamöter av styrelsen på sätt i § 3 säges;
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden till nästa årsmöte;
 13. Val av en valberedning om fyra personer, som inför nästkommande årsmöte föreslår antalet styrelseledamöter samt val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter enligt punkterna 11 och 12 i denna paragraf. En av valberedningens medlemmar skall vara sammankallande och en annan skall vara ledamot av styrelsen;
 14. Behandling av samfundets medlemmars eventuellt till styrelsen ingivna förslag;
 15. Behandling av övriga av styrelsen väckta frågor.
 16. Information om Sune Örtendahls stiftelse.
 17. Information om Forum navale och skriftserien.
 • 9

Beslut vid samfundets möten fattas med enkel röstövervikt med undantag för i § 10 nämnda frågor. Vid lika röstdel gäller den mening ordföranden biträtt utom vid val med slutna sedlar, då lotten skiljer.

Sluten omröstning äger rum vid val inom samfundet, då minst två närvarande medlemmar så begär.

 • 10

Förslag till och beslut om ändring av dessa stadgar kan endast förekomma vid årsmöte och beslut härom fattas med minst 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.

Upplösning av samfundet kan ske endast efter två likalydande beslut härom, fattade på två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet av närvarande medlemmar, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Samfundets eventuella tillgångar skall i dylikt fall överlämnas till ett med samfundets syften överensstämmande ändamål. Beslut om disposition av samfundets tillgångar skall fattas vid det senare årsmötet.

Senast ändrad 2011-11-09. Copyright © 2005-2007 Sjöhistoriska Samfundet