Forskarpriset till Jan Gletes minne

År 2012 beslöt Sjöhistoriska Samfundet att instifta ett forskarpris till Jan Gletes minne, att delas ut till ”forskare, svensk eller utländsk, som med sitt vetenskapliga arbete utvecklar kunskapen om svensk maritim historia eller angränsande ämnen”. Prissumma och pristagare beslutas årligen av Sjöhistoriska Samfundets styrelse. Eftersom det är ett pris och inget stipendium, tillämpas inget ansökningsförfarande.

Victor_Wilson

2016 gick priset till Victor Wilson, historiker vid Åbo Akademi. Han tilldelades priset för sin avhandling Krig och handel i den karibiska frihamnen Gustavia, 1793–1815. Avhandlingen utgör ett viktigt forskningsbidrag till svensk historieskrivning och ett nytt och betydande bidrag till den atlantiska kolonialismens historia. Wilsons arbete placerar historien om den svenska kolonin S:t Barthélemy och dess frihamn Gustavia för första gången i ett relevant maritim historiskt sammanhang.

Tidigare års pristagare:

2015

James Davey, PhD, curator, National Maritime Museum. Han tilldelades priset bl.a. för sin bok The Transformation of British Naval Strategy – Seapower and Supply in Northern Europe, 1808-1812. I den engelskspråkiga motiveringen konstateras att Davey har ”from a British perspective and founded on extensive original research, thrown light upon important aspects of the naval history of the Baltic.

2014

AnnaSara Hammar, fil dr vid Umeå universitet. Hon tilldelades priset för sin avhandling Mellan kaos och kontroll. Social ordning i svenska flottan 1670-1716. I motiveringen sägs, att ”boken är en både gedigen och välskriven undersökning, i vilken författaren kombinerar ett marinhistoriskt med ett rättshistoriskt perspektiv. På det sättet tillför hon den marinhistoriska forskningen nya aspekter, helt i Jan Gletes anda.”

2013

Niklas Eriksson, intendent vid Sjöhistoriska museet och doktorand i marinarkeologi vid Södertörns högskola (han avlade sin doktorsexamen 2014). I prismotiveringen sägs, att han ”på ett nytt och fruktbart sätt kombinerar tvärvetenskapliga perspektiv, historiska och arkeologiska, med en förmåga att sätta in det unika svenska maritima arvet i en bred europeisk kontext.”