Medlemskap

Bli medlem i Sjöhistoriska Samfundet

Ansökan om medlemskap och adressändringar görs till Samfundets sekreterare på följande adress:

Sjöhistoriska Samfundet
c/o Jenny Rosenius
Kornhamnstorg 2
111 27 Stockholm
E-post: info@sjohistoriskasamfundet.se

Medlemskap beslutas av Samfundets styrelse. Medlem erhåller tidskriften Forum navale och de skrifter som utges i Forum navales skriftserie samt kallas till Samfundets sammankomster. Årsavgift är 300 kr för privatpersoner och 600 kr för institutioner och insätts på Sjöhistoriska Samfundets plusgirokonto: 15 65 19-1 (IBAN SE40 9500 0099 6026 0156 5191, BIC NDEASESS) årsvis före februari månads utgång. Glöm inte att ange vad inbetalningen avser och från vem.