Forskning

Svensk sjöhistorisk litteratur 1600-1899

Redan vid Sjöhistoriska Samfundets stiftelse 1939 väcktes frågan om en sjöhistorisk bibliografi. År 1946 gavs Uno Willers, senare riksbibliotekarie, uppdraget att utarbeta en sjöhistorisk bibliografi vilken efter förseningar publicerades 1956 med titeln Svensk sjöhistorisk litteratur 1800-1943.

Av skilda orsaker kom detta arbete att uppvisa betydande brister. Bland annat uteslöt han olyckligtvis alla professionella arbeten. Under rubriken Chapmanlitteratur åter finns litteratur om denne skeppsbyggare men inga verk av densamme.

Under senare år har Sjöhistoriska Museet under ledning av Helena Grönquist-Franzén publicerat bibliografier täckande åren 1946 och framåt.

Även om dessa publikationer ger en god täckning har de andra svagheter. Få bibliografier blir någonsin kompletta utan är ständigt i behov av kompletteringar och rättelser. Att utge dessa uppdateringar i tryckt form gör att överblicken lätt går förlorad i takt med uppdateringarna. Ur denna aspekt är en elektroniskt bibliografi att föredraga. En elektronisk bibliografi erbjuder dessutom möjligheten till hypertextlänkar till mer omfattande beskrivningar eller kommentarer samt fulltextpublikationer.

Utöver traditionella hjälpmedel såsom klassificering och olika slagordsindex erbjuder en elektronisk bibliografi också möjligheten till fritextsökning. På grund av sin natur och omfång är det mindre lämpligt att publicera annat än begränsade bibliografier som statiska webbsidor.

Bibliografi

Inledningsvis kommer litteratur inom ett fåtal ämnesområden att presenteras. Inget anspråk på fullständighet görs, utan kompletteringar och rättelser kommer att göras när sådana blir tillgängliga.